CGGPTC Cấp 1 – Chuyên đề 2: Tư duy dòng tiền trong bài toán tài chính

  1. Xác định nguồn thu nhập hiện tại của khách hàng
  2. Xác định chi phí của khách hàng

               – Xác định chi phí tại thời điểm hiện tại

               – Xác định chi phí dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai

  1. Cân đối thu nhập và chi phí
  2. Tư duy giải quyết mâu thuẫn giữa thu nhập và chi phí để tạo nguồn vốn và lợi nhuận

               – Xác định mâu thuẫn

               – Giải quyết mâu thuẫn dể tạo nguồn vốn và lợi nhuận