Chuyên Gia GP Tài Chính Cấp 1

Chuyên đề 1: Thẩm Định Khách Hàng Cá Nhân

  1. Thẩm định về tài sản khách hàng

               – Cách đọc giấy chứng nhận QSDĐ

               – Thẩm định vị trí tài sản

               – Thẩm định các thông tin liên quan đến tài sản

               – Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản

               – Phương pháp xác định giá sơ bộ giá trị tài sản

  1. Thẩm định nhân thân khách hàng

               – Đánh giá uy tín của khách hàng

               – Đánh giá gia cảnh của khách hàng

               – Thu thập hồ sơ thân nhân khách hàng và những vấn đề cần lưu ý khi thu thập hồ sơ khách hàng.

  1. Thẩm định nguồn thu nhập của khách hàng

               – Thu thập hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng

               – Xác định nguồn thu nhập của khách hàng

  1. Thẩm định mục đích sử dụng vốn của khách hàng

               – Xác định mục đích sử dụng vốn

               – Thu thập hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn của khách hàng.