CGGPTC Cấp 1 – Chuyên đề 5: Phân luồng hồ sơ vay

  1. Các quy định chung về thủ tục vay vốn tại ngân hàng

               – Thu thập hồ sơ vay

               – Thẩm định và trình duyệt

               – Phê duyệt

               – Giải ngân

  1. Xác định thế mạnh của các tổ chức tín dụng

               – Thế mạnh của ngân hàng có vốn nhà nước

               – Thế mạnh của ngân hàng thương mại cổ phần

  1. Phương pháp phân loại hồ sơ vay

               – Phân loại dựa vào hồ sơ thân nhân

               – Phân loại dựa vào hồ sơ tài sản đảm bảo

               – Phân loại dựa vào hồ sơ nguồn thu nhập

  1. Lựa chọn ngân hàng để đề nghị cấp tín dụng