CGGPTC Cấp 1 – Chuyên đề 4: Tư duy sử dụng Đòn bẩy tài chính

  1. Đòn bẩy tài chính là gì?
  2. Vai trò của đòn bẩy tài chính trong kinh doanh
  3. Tư duy tạo đòn bẩy tài chính

               – Đi vay

               – Đặt hàng

               – Gối nợ

  1. Tư duy sử dụng đòn bẩy tài chính

               – Tư duy sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư ngắn hạn

               – Tư duy sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư trung – dài hạn