CGGPTC Cấp 1 – Chuyên đề 3: Tư duy dòng tiền trong cơ cấu vốn kinh doanh

  1. Xác định nguồn vốn

               – Xác định nguồn vốn hiện có

               – Dự kiến nguồn vốn trong tương lai

  1. Xác định lĩnh vực, phạm vi kinh doanh

               – Xác định lĩnh vực kinh doanh

               – Xác định phạm vi kinh doanh

  1. Phân bổ vốn đầu tư kinh doanh

               – Nguồn vốn ngắn hạn

               – Nguồn vốn trung, dài hạn

               – Phân bổ dự phòng

  1. Tư duy vận hành nguồn vốn

               – Tư duy vận hàng nguồn vốn ngắn hạn

               – Tư duy vận hành nguồn vốn trung-dài hạn

               – Tư duy sử dụng nguồn vốn dự phòng